ابزارهای کاربردی نیکسا

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق

Legend Of P&ID - COURSE Model.1

دانلود

P&ID - COURSE Model.2

دانلود

P&ID - COURSE Model.3

دانلود

فایل های محاسبات قیمت ساخت تابلو و خدمات شرکت نیکسا

پیش فاکتور خدمات برنامه نویسی

دانلود

فایل محاسباتی قیمت تابلو کنترل

دانلود

پیش فاکتور خدمات مهندسی مناقصات

دانلود

گواهینامه ها و رزومه شرکت نیکسا

رزومه شرکت نیکسا

دانلود

گواهینامه اتوماسیون صنعتی

دانلود

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

دانلود

جواز تولید و مونتاژ شرکت نیکسا

دانلود

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

دانلود

فایل های محاسباتی برق و کنترل

محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه فشار ضعیف- اکسل

دانلود

Analog Input Scaling

دانلود

ماشین حساب محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور

دانلود

ماشین محاسبات شماتیک سیستم کنترل

دانلود