مقاله ها

ماشین حساب معادل سازی پارامترها با سیگنال الکتریکی

مهندس پژمان تراکمه

5 دقیقه مطالعه

ماشین حساب معادل سازی پارامترهای فیزیکی با سیگنال الکتریکی

از سیگنال های 4-20 میلی آمپر برای انتقال مقدار فیزیکی مانند دما، فشار، سطح مایع یا هر مقدار فیزیکی دیگر (همگی مقدار فرایند نامیده می شود) استفاده می گردد.

برای تبدیل مقدار فرایند به جریان و برعکس، از رابطه خطی بین این دو متغیر استفاده می شود.

مثال

یک pH متر با دامنه، 0-14 میزان 7 را اندازه گیری می کند. بنابراین جریان 12 میلی آمپر، در مدار برقرار می شود.

تبدیل خطی یک فرمول جریان (I) به مقدار فیزیکی (PV):

رابطه بین جریان با پارامترهای فرایندی

 

 

که در آن، I جریان لحظه ای است که با ابزاردقیق، اندازه گیری شده، میلی آمپر 4 = Imin و میلی آمپر 20 = Imax  و مقادیر فرایندی pH برای مثال فوق 14 = PVmax و 0 = PVmin می باشد.

حال، اعدادی در سیستم کنترل و HMI خوانده می شود که لازم است با میزان جریان یا فرایند مقایسه شود. در همین راستا، ماشین حسابی طراحی شده تا با انتخاب متغیر (مانند فرایند، جریان، درصد و ...)، سایر پارامترهای معادل را محاسبه نماید. این ماشین حساب، هنگام راه اندازی سیستم کنترل و تطبیق ابزاردقیق ها با سیستم های SCADA و DCS کاربرد فراوانی خواهد داشت. 

نمایی از صفحه اصلی ماشین حساب "معادل سازی پارامترها با سیگنال الکتریکی"، نمایش داده شده است:

 

تبدیل پارامتر به سیگنال

ماشین حساب معادل سازی پارامترها با سیگنال الکتریکی

معرفی نیکسا

 

برچسب ها:

ماشین حساب معادل سازی سیستم SCADA و DCSماشین حساب مقیاس سیستم کنترل و ابزاردقیقماشین حساب معادل سازی پارامترها به سیگنال الکتریکی

دیدگاه شما