طراحی سیستم تله متری و اسکادا نیکسا

پیاده سازی سیستم های کنترل، مستلزم دسترسی به اطلاعات تمامی بخش های پروژه در نقطه مرکزی می باشد. با توجه به دوری نقاط فرآیندی در برخی صنایع، جمع آوری اطلاعات در یک نقطه جهت تصمیم گیری، با استفاده از سیستم های تله متری و اسکادا ( با استفاده از دکل های مخابراتی و آنتن ها ...) فراهم گردیده است.

 نیکسا با انجام پروژه های فراوان در این حوزه، از شرکت های پیشرو در این زمینه بوده و با بررسی نیازهای مشتری و شرایط محیطی، بهترین و به صرفه ترین راه های موجود را ارائه می دهد.

در زیر چند عدد از پروژه های شرکت نیرو کنترل سامان ذکر شده است

پروژه های تله متری و اسکادا نیکسا


مقاله های کاربردی نیکسا


سایر خدمات طراحی و مهندسی شرکت نیکسا