Search
Close this search box.

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق – بخش اول: اصول و مفاهیم

 مدارک P&ID و PFD  به طور کلی در واحدهای فرآیندی، مهندسان کنترل و ابزاردقیق (منظور این مطلب، مهندسان کنترل) وظیفه طراحی و اجرای کنترل را انجام داده و یا انتخاب و اجرای اجزاء ابزاردقیق را به عهده دارند. مهندسان فرآیند، دو مدرک مهم و شناخته شده که به صورت معمول در تهیه آن، هماهنگی های لازم با گروه Piping و Instrumentation را انجام می دهند؛ […]

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق – بخش دوم: اختصارات فرآیندی

نقشه خوانی در P&ID و PFD اختصارات فرآیندی (Legend) چنان چه در مدل 1-1 (Model-1-1) مشاهده خواهید کرد، نام یا شرح تمامی پارامترهایی که در فرآیندها مورد استفاده قرار می گیرد؛ در لیستی به همراه حروف اختصاری که به آن ها اختصاص داده، شده قرار می گیرد دانستن این نکات در نقشه خوانی مدارک P&ID […]

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق – بخش سوم: کاربرد در سیستم کنترل

کاربرد P&ID و PFD در سیستم کنترل در این بخش از مطلب آشنایی با P&ID، به شرح مختصری از یک نمونه P&ID پرداخته می شود تا بتواند زمینه فکری جهت ابزاردقیق (Instrumentation) های پیچیده تری در واحدها را فراهم نماید. در شکل (1)، یک KO (Knock out Drum) به صورت خام و استاندارد مشاهده می شود. شرکت Total در هر واحدی که Knock out Drum لازم داشته باشد از […]