مقاله ها

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش سوم - ویژگی های استاتیکی مبدل ها (3)

مهندس احمدرضا تراکمه

10 دقیقه مطالعه

خطي بودن مبدل (Linearity)

به طور ايده‌آل منحني انتقال يك مبدل (نوع صفر) يك خط مستقيم است.

با يك تغيير در مقدار ورودي، چه خروجي در محدوده 25% يا محدوده 75% مقدار حداکثر باشد؛ اثر مشابه‌اي در خروجي خواهد داشت.

 این ویژگی ممكن است به صورت هاي مختلفي بيان شود. سه روش متداول خطي بودن عبارت اند از: خطي بودن...

  • نقطه نهايي (End Point)
  • خط مستقيم مستقل
  • بهترين عبور (Best Fit) يا حداقل مربعات (Least Square)

در نهایت با محاسبه خطی بودن به یکی از سه روش فوق، نتیجه آن به صورت درصد مثبت و منفی از حداکثر مقدار خروجی گزارش می­ گردد.

 

معرفی نیکسا

 

1. خطی بودن نقطه نهایی

در چنین روشی، خطی مستقيم بين ابتدا و انتهاي منحني كاليبراسيون رسم مي‌گردد.

اگر براي اين كار از مقادير محاسباتي صفر و مقدار نهايي استفاده شود به منحني به دست آمده منحني "تئوريكي خطي" مي‌گويند.

پس از رسم اين خط، باید ماکزيمم انحرافات بالا و پايين خط مستقيم مشخص شود. شكل زير خطي بودن نقطه نهايي را نشان مي‌دهد.

میزان خطی بودن در این روش (4.70- و FSO% (+7.85 می باشد.

 

روش خطی بودن نقطه نهایی

 

2. خطی بودن خط مستقيم مستقل

براي تعيين خط مستقيم مستقل ابتدا بايد دو خط مستقیم و موازي به گونه­ ای ترسیم نمود كه تمامي نقاط منحني كاليبراسيون را در خود احاطه كند.

خط مستقيم مستقل، خطي است كه در وسط و به موازات اين دو خط رسم شود.

سپس ماکزيمم انحرافات بالا و پاييني اين خط مشخص می شود. شكل زير چگونگي رسم خط مستقيم مستقل را نشان مي‌دهد.

میزان خطی بودن در این روش (5.2- و FSO% (+5.85 می باشد.

 

روش خطی بودن خط مستقیم مستقل

 

3. خطی بودن حداقل مربعات

براي رسم خط حداقل مربعات از محاسبات آماري بر روي منحني كاليبراسيون استفاده مي­ گردد.

اين نمودار، خطي مستقیم است كه مجموع مربعات فاصله (خطاي) آن از منحنی حداقل باشد.

براي اين كار، داده‌هاي ورودي و خروجي را به صورت يك جفت مجموعه (x,y) در نظر گرفته و با فرمول­ هاي زير معادله خط را محاسبه مي‌كنيم:

فرمول روش خطی بودن حداقل مربعات

فرمول روش خطی بودن حداقل مربعات

كه در آن x مقادیر ورودی، y مقادیر خروجی، m شيب خط مستقیم و b نقطه تقاطع با محور عمودي y و n تعداد نقاط مي­ باشد.

 پس از رسم خط، باید ماکزيمم انحرافات بالا و پاييني اين خط مشخص شود. شكل زیر، رسم خط بهترین عبور را نشان مي‌دهد:

میزان خطی بودن در این روش (5.46- و FSO% (+5.71 می باشد.

 

روش خطی بودن حداقل مربعات

 

خدمات مشاوره فنی

 

➡️بخش بعدی:ویژگی های دینامیکی مبدل ها 

⬅️بخش قبلی: بررسی ویژگی های تکرار پذیری و هیسترزیس مبدل ها

برچسب ها:

ویژگی استاتیکی مبدل هاویژگی خطی مبدلنقطه نهایی مبدلحداقل مربعات مبدلخط مستقیم مستقل مبدل

دیدگاه شما