مقاله ها

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش پنجم- مبدل های موقعیت (4)

بررسی ویژگی های فیزیکی و الکتریکی مبدل های موقعیت سينكرو (Synchro) و ريزولور(Resolver)...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

طراحی مجموعه کامل سیستم کنترل

سیستم کنترل الکتریکی اتصالی بین دستگاهها که بر رفتار سایر دستگاه ها و سیستم ها اثر می گذارد...

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

ELECONDESIGN، اپلیکیشن محاسبات الکتروموتور

ELECONDESIGN، برای مهندسان برق جهت محاسبه سریع جریان و خازن های مورد نیاز طراحی شده است...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش پنجم- مبدل های موقعیت (3)

بررسی مبدل های نوری مطلق و افزایشی، زیرگروه مبدل نوری و گروه مبدل های موقعیت...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش پنجم- مبدل های موقعیت (2)

ترانسفورماتورهاي متغير خطي تفاضلي متغیر طولی و چرخشی با اندازه گيري جا به جايی های بسیار كوچک...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

طراحی تابلو کنترل

در این مطلب آموزشی، هدف آشنایی با نحوه طراحی تابلو کنترل و برآورد تجهیزات مورد نیاز آن می باشد...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

محاسبه تعداد ورودی و خروجی سیستم کنترل

برای طراحی تابلو کنترل در یک پروژه لازم است تعداد ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ محاسبه شود...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش پنجم- مبدل های موقعیت (1)

موقعيت يك جسم از موارد مهم در سيستم كنترلي مکانیزم های سروو (Servomechanisms) می باشد...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش چهارم - ویژگی های دینامیکی مبدل ها

بررسی ویژگی های دینامیکی مبدل ها با روش های ورودی پله و ورودی سینوسی با معرفی مشخصه های آن ها...