مقاله ها

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش هفتم- مبدل های حرکت (2)

بررسی انواع شتاب سنج در مبدل های حرکت، مانند پتانسیومتر، تنش سنج، پیزوالکتریک، خازنی و مغناطیسی...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش هفتم- مبدل های حرکت (1)

مبدل های حركت با اندازه گیری نسبي یک قطعه متحرك از يك سيستم، وضعیت جسم را سریع تر کنترل می کنند...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش ششم- مبدل های نیرو (4)

لودسل، مبدل نیرو است که توسط کرنش سنج، انرژی هایی چون فشار، کشش و ... را به سیگنال تبدیل می کند...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

محاسبه ظرفیت استاندارد ترانسفورماتور

محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور سه فاز و تک فاز با دو روش حداکثر توان حقیقی بار و جریان خروجی بار ...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش ششم- مبدل های نیرو (3)

بررسی عملکرد مدار پل وتستون (ویتستون)، از رایج ترین مدارها برای استفاده از کرنش سنج ها در مبدل...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

طراحی شماتیک سیستم کنترل (CONTROL CONFIGURATION)

این مدرک از اساسی ترین مدارک "طراحی شماتیک سیستم کنترل" بوده که در آن اجزاء سیستم، مشخص می گردد...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش ششم- مبدل های نیرو (2)

بررسی انواع کرنش سنج (استرین گیج) و کارکرد آن ها در مبدل های نیرو...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش ششم- مبدل های نیرو (1)

مبدل نيرو از مهم ترين مبدل ها در كاربردهاي سرومكانيسم و پروسس كنترل و سنجش کننده مقدار نیروهاست...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

ماشین حساب معادل سازی پارامترها با سیگنال الکتریکی

ماشین حسابی که با انتخاب متغیر (فرایند جریان، درصد و ...)، پارامترهای معادل آن محاسبه می شود...